Mateřská škola Lánecká má výhodnou polohu uprostřed města, byla postavena v roce 1977. Postupně se podařilo MŠ celkově zrekonstruovat – proběhla výměna oken a dveří, zateplení budovy, ve všech třídách máme nové umývárny, povedl se vybudovat výtah do třídy Sluníček a z jídelny máme relaxační místnost vybavenou interaktivní tabulí. Ve všech kuchyňkách jsou nové myčky.
V září 2018 byl zahájen provoz v novém pavilonu. Jsou zde speciálně upravené prostory pro dvouleté děti a třída pro děti od 3 do 6 let. Součástí přístavby byla i oprava bran a oplocení areálu. Zahrada MŠ dostala novou podobu a je vybavena zajímavými herními prvky. Svůj bezpečný prostor mají i dvouleté děti.

 

Koncepce školy

 

Naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu - citovou, fyzickou i sociální. Velký důraz klademe na spolupráci s rodinou. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Naším cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Jak si vše představujeme:

* cíle předškolního vzdělávání orientujeme k dítěti
* každé dítě je vnímáno jako jedinečná osobnost
* vzdělávání dítěte odpovídá jeho osobním možnostem a potřebám
* důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost
* obsah vzdělávání vychází ze života dětí a prostředí, ve kterém vyrůstají
* podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj a postup v učení příznivé, vhodné a přirozené
* učíme děti na základě prožitku a zkušenosti prostřednictvím činnosti
* stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě
* program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do základní školy
* volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup
* individuální plán péče o děti s odkladem školní docházky tvořený společně učitelkami a rodiči
* uvolnění režimu ve prospěch hravých činností
* logopedická prevence a jazykové chvilky pro správnou výslovnost
* volbu délky poledního odpočinku dle potřeb a přání
* plavecký kurz pro předškolní děti
* společné oslavy narozenin a svátků dětí